วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์
     1.  เพื่อให้มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
     2.  เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
     3.  เพื่อให้เห็นถึวงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ

มาตรฐานรายวิชา
     1.  อธิบายความหมาย  หน้าที่  และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
     2.  ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร
     3.  จักพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคสวามหมายและความสำคัญของดปรมแกรมประมวลผลคำ  ปฏิบัติ
การพิมพ์และการจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ  การบันทึก  การจัดพิมพ์เอกสารทาง
เครื่องพิมพ์